Realizacja zadania „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim obecnie realizuje zadanie pn: „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim” w ramach POIiŚ 2014 – 2020 według umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0042/19-00 zawartej w dniu 19.12.2019 r. Całkowity koszt inwestycji według umowy z wykonawcą wynosi 9019590,00 zł. brutto, 7333000,00 zł. netto. Koszty kwalifikowalne wynoszą 7329000,00 zł. Dotacja z UE stanowi 47,99% kosztów kwalifikowalnych i wynosi 3517356,90 zł. Dopełnieniem finansowania całości inwestycji jest pożyczka z NFOŚiGW, która wynosi 3811643,10 zł.

Zadanie obejmuje umieszczenie w nowym specjalnie skonstruowanym budynku dwóch silników gazowych stanowiących układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1,2 MWe i mocy cieplnej 1,51 MWt

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne, a jej nadmiar zostanie sprzedany do sieci energetycznej.

Rezultatem będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 7829 t/rok i zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 23577,5 GJ/rok. Wysokosprawna kogeneracja poza produkcją energii elektrycznej w ilości ok. 7880 MWh/rok będzie produkowała energię cieplną w ilości ok. 39000 GJ/rok co stanowi ok. 27% obecnej produkcji ciepła. Spowoduje to zmniejszenie spalania miału węglowego o ponad 2 tys. ton rocznie.

Harmonogram przewiduje zakończenie prac do 30.09.2021 r.

Budowa wspomnianej instalacji stanowi pierwszy krok do osiągnięcia przez PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim systemu efektywnego energetycznie, czyli takiego który pozyskuje ciepło w ilości ponad 50% z kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.