O P.E.C.

DZIEJE RADZYŃSKIEJ CIEPŁOWNI

Budowę ciepłowni w Radzyniu Podlaskim rozpoczęto z chwilą zaistnienia potrzeby ogrzania budujących się bloków mieszkalnych na tzw. Osiedlu Zabielska oraz powstającego z dużym trudem szpitala. Była to druga połowa lat siedemdziesiątych XX wieku. Początkowo ciepłownia należała do Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pierwsze kotły zbudowano w 1976 r., następne w 1977 r., parowe w 1978 r. Ciepłownia w strukturach RSM funkcjonowała do 30 września 1987 r. Natomiast od 1 października 1987 r. zaistniała pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej, który wszedł w struktury Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej. Było to przedsiębiorstwo państwowe, a organem założycielskim Wojewoda Bialskopodlaski.

W dniu 24. 06. 1992 r. nastąpiło oddzielenie zakładu od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białej Podlaskiej. Nowy usamodzielniony podmiot na mocy zarządzenia Wojewody Bialskopodlaskiego nr 35 z dn. 24. 06. 1992 r., przyjął nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim.

Z dniem 1 stycznia 1993 r. Wojewoda Bialskopodlaski przekazał przedsiębiorstwo Gminie Miejskiej Radzyń Podlaski. Przez pierwszych pięć samodzielnych lat PEC działało jako przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w oparciu o ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

W 1985 r. połączono z ciepłownią Osiedle Bulwary – najstarsze w Radzyniu osiedle mieszkaniowe. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiła likwidacja większości małych źródeł ciepła w centrum miasta co w znacznej mierze przyczyniało się do zmniejszania zanieczyszczenia powietrza. Nieustanne działania w następnych latach, aż po dzień dzisiejszy, spowodowały kolejne likwidacje małych kotłowni zarówno w centrum, jak i na obrzeżach Radzynia Podlaskiego.

W dniu 1 lipca 1997 r. nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w spółkę komunalną w oparciu o Kodeks spółek handlowych. Od tego czasu ciepłownia nosi nazwę Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radzyniu Podlaskim z kapitałem zakładowym o wartości 2,23 mln zł.

 

Porównanie niektórych wielkości na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat

 


Wyszczególnienie


w 1997 roku


w 2016 roku


Łączna moc zainstalowana


29,08 MW

(pochodząca od czterech kotłów wodnych WR-5 i dwóch parowych CR-2,5)


19,85 MW

(pochodząca od trzech kotłów wodnych WR-5)


Maksymalne zapotrzebowanie mocy


24,25 MW


18,24 MW


Eksploatowana sieć cieplna:

– wysokoparametrowa o długości

– niskoparametrowa o długości

Łącznie:


 

4790 m

5072 m

9862 m


 

10167 m

7423 m

17590 m


Ilość węzłów cieplnych


17 w tym 9 dwufunkcyjnych


73 w tym 46 dwufunkcyjnych


Wskaźnik zużycia węgla w kg/GJ


57,8


53,5


Suma bilansowa (w mln zł.)4,810,0


 

Organami Spółki są:

– Zgromadzenie Wspólników

Burmistrz Miasta Jerzy Rębek reprezentujący 100% udziałów Gminy Miejskiej Radzyń Podlaski

 

– Rada Nadzorcza

Krzysztof Łukasik – Przewodniczący

Anna Hałasa Zastępca Przewodniczącego

Adam Szkodziński członek

Zygmunt Ozimkiewicz – członek

Czesław Zabłocki – członek

 

– Zarząd Spółki jednoosobowy

Prezes Zarządu Jerzy Woźniak