Wnioski

Procedura przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej

1. Zwrócenie się do Spółki z prośbą o podanie informacji dotyczącej możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2. Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Wniosek można pobrać w siedzibie PEC Sp. z o. o. tel. (83)3527101. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania obiektem lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa lub wysłać pocztą na adres:

PEC Sp. z o.o.
ul. Brata Alberta Chmielowskiego 12
21-300 Radzyń Podlaski

WP-1 wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego

WP-2 wniosek o określenie warunków przyłączenia do zewnętrznej instalacji za grupowym węzłem cieplnym

3. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania ciepła, to na podstawie w/w wniosku PEC wyda warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz propozycję umowy przyłączeniowej określającej terminy oraz zasady realizacji i finansowania inwestycji. Zgodnie ze standardowymi zapisami umowy, PEC zobowiązuje się do wykonania przyłącza ciepłowniczego i zamontowania układu pomiarowo-rozliczeniowego. Odbiorca wnosi opłatę przyłączeniową wyliczaną na podstawie stawek zawartych w obowiązującej Taryfie dla ciepła, w oparciu o średnicę i długość przyłącza.

4. Podpisanie umowy przyłączeniowej jest podstawą rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, dlatego też jej zawarcie powinno nastąpić z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, umożliwiającym obu stronom przygotowanie inwestycji i realizację robót budowlanych.

5. Dokumentację techniczną związaną z przyłączeniem opracowują:
– Spółka – projekt budowlany przyłącza ciepłowniczego ,
– Właściciel – dokumentację techniczną wewnętrznych instalacji odbiorczych,
– Dokumentację techniczną węzła cieplnego – strona wskazana w umowie przyłączeniowej.


6. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

7. Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru inwestycji należy zwrócić się pisemnie z wnioskiem o podpisanie umowy o dostawę zamówionej mocy cieplnej. Po podpisaniu umowy o dostawę ciepła Odbiorca zgłasza pisemnie chęć rozpoczęcia odbioru ciepła.

Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek: 7
00 – 1500