Informacje

Zawiadomienie odbiorców ciepła

                  PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim zawiadamia, że zgodnie z Art. 12e Ustawy z
dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w
związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw nadpłaty wynikłe z faktur
korygujących będą zwracane w następujący sposób:

► na rachunek bankowy, z którego odbiorca reguluje swoje opłaty za ciepło,

► w biurze PEC dla odbiorców, którzy swoje opłaty wnoszą w kasie przedsiębiorstwa lub w innych punktach płatności.
 

                   Istnieje też możliwość zaliczenia nadpłat na poczet przyszłych faktur za dostawę ciepła. W takim przypadku wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pec-radzyn.pl (podpisany skan oświadczenia) lub pocztą tradycyjną. Formularz w/w oświadczenia jest dostępny na naszej stronie internetowej: pec-radzyn.pl w zakładce „dla klienta – informacje” lub w wersji papierowej w biurze PEC.

Zawiadomienie odbiorców ciepła

 

Oświadczenie do faktur korygujących

 

 

 

readerPROGRAM PRACY SIECI CIEPŁOWNICZEJ – Sezon grzewczy 2020/2021

 

Dnia 22 września 2015 r. Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski wydał zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez P.E.C. Spółka z o.o. w Radzyniu Podlaskim.

Poniżej znajduje się odnośnik do tego zarządzenia i zatwierdzonego regulaminu:

reader Zarządzenie Nr 115

 

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Lepiej korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej niż ogrzewać budynek z indywidualnego źródła ciepła.

Dlaczego?

Otóż ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli ciepło systemowe to przyjazny dla środowiska, bezpieczny, wygodny i ekonomiczny sposób zapewnienia komfortu cieplnego w budynku.

Jest proekologiczne, bezpieczne dla środowiska, w którym proces produkcji ciepła podlega surowym normom. Dzięki temu do atmosfery emitowanych jest znacznie mniej substancji szkodliwych. Nasze otoczenie jest wolne od smogu i popiołu, charakterystycznych dla tzw. niskiej emisji pochodzącej z palenisk domowych.

Jest całkowicie bezpieczne i przyjazne dla użytkownika. Nie stwarza zagrożenia pożarowego. Nie wymaga troski o zapas paliwa, wywóz popiołu, czy przeglądy urządzeń. O jakość i ciągłość zaopatrzenia w ciepło troszczy się Spółka.

Jest ekonomiczne. Cenę energii cieplnej kontroluje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z tym Spółka nie może ustalać cen jak chce.
Montowana w węzłach automatyka pogodowa pilnuje parametrów czynnika grzewczego i dostosowuje je do indywidualnych potrzeb Odbiorcy ciepła. Dzięki niej ciepło systemowe dostarczane jest zawsze, gdy na dworze robi się chłodniej, a w ciepłe dni dostawa jest automatycznie przerywana. Odbiorca nie musi o niczym pamiętać, to automatyka pilnuje by nie ponosił zbędnych kosztów ogrzewania.

Schemat sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim