Otrzymanie dotacji na inwestycję kogeneracyjną w PEC

Otrzymanie dotacji na inwestycję kogeneracyjną w PEC Sp. z o. o.

w Radzyniu Podlaskim

Z wielką satysfakcją informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim otrzymało dotację unijną w kwocie 3574916,40 zł. na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w celu zwiększenia jego efektywności – budowa elektrociepłowni gazowej w Radzyniu Podlaskim”. O te środki Przedsiębiorstwo starało się od początku 2018 roku. W dniu 31 października 2019 r. NFOŚiGW opublikował listę rankingową 51 projektów wybranych do dofinansowania, na której PEC znalazł się na 19 miejscu. Do dnia 31 grudnia 2019 r. ma nastąpić podpisanie stosownej umowy. Potem należy rozpocząć proces projektowania inwestycji, aby móc uczestniczyć w aukcji na premię kogeneracyjną. Jeśli przez to przejdziemy pomyślnie, to do końca 2021 roku zadanie zostanie wykonane.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności przetwarzania energii pierwotnej poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji, co prowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i pyłów do atmosfery. W projekcie założono zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa. Produkowana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne, a jej nadmiar zostanie sprzedany do sieci energetycznej.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę układu wysokosprawnej kogeneracji, pracującego w oparciu o dwa agregaty kogeneracyjne o mocy elektrycznej 2x 0,6 MWel i mocy cieplnej 2x 0,83 MWth. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 9281580 zł (w tym VAT 1735580 zł), z czego koszty kwalifikowalne to 7542000,00 zł. Wnioskowana wartość dofinansowania w wysokości 3574916,40 zł stanowi 47,40% kosztów kwalifikowalnych. Pozostała kwota 3967083,60 zł pochodzić będzie z pożyczki z NFOŚiGW z Programu Priorytet „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach osi priorytet POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Warto tutaj wyjaśnić czym jest kogeneracja.

Otóż jest ona jednym z najbardziej efektywnych sposobów zamiany energii chemicznej paliwa pierwotnego do postaci ciepła i prądu elektrycznego. Układy kogeneracyjne znane są od dawna, a obecnie stają się coraz bardziej popularne. Są oparte o silniki bądź turbiny gazowe o mocach od kilkudziesięciu kilowatów do kilkudziesięciu megawatów.

Odznaczają się zaletami:

  • wysoka sprawność całkowita
  • niezależność od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej i ciepła
  • zwarta kompaktowa budowa, możliwość zabudowy kontenerowej
  • możliwość wykorzystania różnych paliw gazowych (gaz naturalny, biogaz, gaz towarzyszący wydobyciu ropy naftowej, gaz kopalniany)
  • niskie poziomy emisji – NOx, CO
  • pozytywny efekt środowiskowy ze względu na niską emisję CO2
  • możliwość uzyskania dofinansowania w ramach projektów służących poprawie efektywności energetycznej oraz ograniczeniu emisji CO2
  • niezawodność – dyspozycyjność układu powyżej 90%
  • możliwość produkcji różnych mediów: energia elektryczna, ciepła woda, para, chłód oraz CO2 do nawożenia upraw szklarniowych

W przypadku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim inwestycja kogeneracyjna to wybieganie w przyszłość. Staniemy się elektrociepłownią i poza ciepłem będziemy sprzedawali energię elektryczną. Przychody zwiększą się o ok. 25% dotychczasowych. Jest to niebagatelne szczególnie kiedy sezony grzewcze odznaczają się stosunkowo wysokimi temperaturami więc dywersyfikacja przychodów przysłuży się dalszemu rozwojowi Przedsiębiorstwa.

W wyniku realizacji projektu planuje się, że w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji, produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie 7879,68 MWh/rok, a energii cieplnej – 10900,22 MWh/rok (ok. 30% produkcji dotychczasowej). Roczne zużycie miału węglowego spadnie o ponad 2 tys. ton (ok. 26% dotychczasowego zużycia).

Mamy nadzieję, że nasze dążenia się spełnią co będzie z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców.