Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła

Informacja o wprowadzeniu nowej taryfy dla ciepła

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 06 marca 2018 r. nr OLB.4210.25.2017.2018.MSZ2, zatwierdził przedstawioną przez PEC Sp. z o. o. w Radzyniu Podlaskim taryfę dla ciepła na okres jednego roku od dnia wprowadzenia jej do stosowania. Ogłoszenie jest zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 07 marca 2018 r. poz. 987, następnie zmienione decyzją nr OLB.4210.7.2018.MSZ2 z dnia 09 marca 2018 r., ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 09 marca 2018 r. poz. 1031.

Taryfa

Nowa taryfa będzie wprowadzona od dnia 01 kwietnia 2018 r.

Taryfa jest ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1988), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”. Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.

Regulamin

Regulamin organizowania przez P.E.C. Sp. z o.o. Radzyń Podlaski zamówień.

 

Regulamin

INFORMACJA

W sprawie udziału ciepła z OZE, instalacji termicznego przekształcenia odpadów oraz ciepła odpadowego w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej. Informacja

Pełna treść

Zarządzenie Nr 4/2016

Dnia 01.02.2016r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. wydał zarządzenie w sprawie załadunku żużla paleniskowego. Zarządzenie

Pełna treść